พุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศลตักบาตรรับเช้าวันใหม่ในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เดือนพฤษภาคม ๖๑

0
213

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนสร้างบุญกุศลทำบุญตักบาตรต้อนรับเช้าวันใหม่ในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ทุกวันพระแรกของเดือน ครั้งที่ ๒๙ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชมสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดศรีสะอาด อ.เมือง จ.ขอนแก่น และรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

กิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ในวันพระแรกของเดือน รวมถึงโอกาสสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ พร้อมรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม สร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งมีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑