สานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาร่วมขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม

0
265

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษถึงการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือกับเครือข่ายนักศึกษา โดยมีนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ คุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า งานด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งเปิดพื้นที่ในการเสริมความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานสู่เยาวชนรวมถึงผู้ที่สนใจ ซึ่งมีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถึงนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจแวะเวียนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ยังมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และเชื่อมโยงองค์ความรู้ แนวคิดการสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอดงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีทั้งการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมของอีสานผสมผสานกับความร่วมสมัย อีกทั้งเล็งเห็นความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเชื่อมโยงกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงชมรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอและสร้างสรรค์ อาทิ พระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ และบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ รวมถึงมีการนำศิลปะและวัฒนธรรมต่อยอดและประยุกต์สู่การสร้างสรรค์ด้วยความร่วมสมัย เปิดโอกาสให้เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และต่อยอดงานด้านศิลปวัฒนธรรม และมีหอศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและการเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรม นิทรรศการทางศิลปะ การศึกษารวบรวมและอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดทั้งปี โดยมีกิจกรรมและรูปแบบงานที่หลากหลาย อาทิ กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และอื่นๆ ที่มีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม”สานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะที่ได้รับมอบหมายหรือมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของทั้งภายในคณะ สโมสร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณนักศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การสร้างแนวทางและพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับพลังการขับเคลื่อนของนักศึกษาต่อไป