โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่15 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. วินิต ชินสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี ขึ้น ณ วัดผาสามยอด อ.ภูกระดึง จ.เลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและศิษย์เก่า มีโอกาสร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย