เจริญภาวนาแนวทางสร้างจิตให้สุขเริ่มที่ตนเองในบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๓๕

0
375

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม (ชื่อเดิม สำนักวัฒนธรรม) เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๓๕ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารพุทธศิลป์ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมในบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมและความสงบ

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๓๕ ได้รับความเมตตาจาก “พระอาจารย์สาคร อริโย วัดป่าภูเม็งทอง จ.ขอนแก่น” แสดงธรรมเทศนา

“พระอาจารย์สาคร อริโย” เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ การสร้างธรรมหลุดกิเลสตัณหาล้วนเกิดและเริ่มต้นที่ตัวเรา ไม่ควรยึดติดในสมมติ มีสติพิจารณาในทุกประเด็นทั้งการกระทำ สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งรอบตัว นั่นเป็นการหลุดพ้นเส้นทางของการเป็นทาสของกิเลส ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจ กิเลศตัณหาอยู่ที่ใจของเรา การที่ไม่พอใจในผู้อื่น ไม่พอใจในสิ่งรอบข้างล้วนเกิดจากกิเลส แนะนำให้นั่งสมาธิภาวนาก่อนนอนทุกวัน เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาและการละซึ่งความโลภ ความโกรธ ความหลง เเละนำไปสู่ทางสายกลางหลุดพ้นจากทุกข์ สร้างสุขให้กับผู้ปฏิบัติ เกิดการตระหนักและมองสิ่งต่างๆ รอบข้างด้วยความเป็นจริง

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนัก ศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)