สานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาสร้างการเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติจริง

0
325

ศูนย์วัฒนธรรมจับมือองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาสร้างแนวทางการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรม (ชื่อเดิม สำนักวัฒนธรรม) ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ผศ.ภาณุ อุดมเพทายกุล รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม อาจารย์ทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดร.พรสวรรค์ พรดอนก่อ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมในพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรม สานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ ๑ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาจากคณะต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด การสร้างสรรค์ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกิจกรรมเป็นการรับฟังการเสวนา เรื่อง ภูมิบ้านภูมิเมืองกาฬสินธุ์ถิ่นวัฒนธรรมภูไท โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ได้แก่ ดร.เกษร แสนศักดิ์ ดร.พรสวรรค์ พรดอนก่อ อาจารย์ภูวดล ศรีธเรศ อาจารย์ทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ และดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล และ การบรรยายพิเศษ “ฟ้าแดดสงยางโบราณสถานโบราณวัตถุสมัยทวาราวดี ๑๕๐๐ กว่าปี” โดย ดร.ธนกร เชื้อจำรูญ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงศิลปินมรดกอีสาน นายเมฆ ศรีกำพล สาขาดนตรีพื้นบ้านอีสาน ( ปี่ภูไท ) และนางพิสมัย เพชรลมโชย สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์ ) พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ พระธาตุยาคู ปราสาทรวงข้าววัดบ้านต้อน วัดพุทธนิมิตภูค่าว หัตถกรรมท้องถิ่นผ้าแพรวากาฬสินธุ์ ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์

ขอบคุณภาพจาก ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล และ วรศักดิ์ วรยศ