สตินำธรรมไปสู่ใจ ธรรมะดีๆในบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๓๔

0
296

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม (ชื่อเดิม สำนักวัฒนธรรม) เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๓๔ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารพุทธศิลป์ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมในบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมและความสงบ

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๓๔ ได้รับความเมตตาจาก “พระมหาบุญตา ชาตปุญฺโญ วัดเกาะทอง บ้านหนองเต่า ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” แสดงธรรมเทศนา

พระมหาบุญตา ชาตปุญฺโญ เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ การทำฟังที่เกิดผลที่สุดคิอใช้ใจฟัง โดยเกิดจากการตั้งสติในการฟัง ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี มีความเข้าใจใส่ใจ นำไปสู่การสร้างประโยชน์ทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะการแสดงธรรมเกิดขึ้นแต่สิ่งดีสิ่งงาม ทำให้ผู้ที่รับฟังน้อมนำหลักธรรมและข้อคิด นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตต่อไป ทั้งนี้การฝึกสติสม่ำเสมอเปรียบเสมือนการปลุกตนเองให้ตื่นขึ้นตลอดเวลา ซึ่งนำไปสู่การสร้างสติและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจแก่ผู้ปฏิบัติเอง

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนัก ศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)