ผลการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ๖๑

0
795

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือกและตัดสินการเชิดชูเกียรติ “ศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑” โดยการมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑” จะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผลการตัดสินผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ “ศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี ๒๕๖๑” มี ๔ สาขา รวมทั้งสิ้น ๙ ท่าน ดังนี้
อมรศิลปินมรดกอีสาน จำนวน ๒ ท่าน
๑. ปิ่น ดีสม (ศิลปะการแสดง)
๒. ดร.พิมพ์ รัตนคุณสาสน์ (วรรณศิลป์)

ทัศนศิลป์ จำนวน ๑ ท่าน
๑. รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย (ภาพถ่าย)

วรรณศิลป์ จำนวน ๑ ท่าน
๑. สังคม เภสัชมาลา (วรรณกรรมปัจจุบัน)

ศิลปะการแสดง จำนวน ๕ ท่าน
๑. อุไร ฉิมหลวง “นกน้อย อุไรพร” (หมอลำเรื่องต่อกลอน)
๒. กฤษณา วรรณสุทธิ์ (หมอลำกลอน)
๓. อรอุมา จันทรวงษา (หมอลำกลอน)
๔. บุญศรี ยินดี (นักแสดงภาพยนตร์)
๕. บุดษา แถววิชา (หมอลำเรื่องต่อกลอน)

ผลการตัดสินยกย่องเชิดชู “ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑” มีผู้ได้รับการยกย่อง ๕ สาขา รวมทั้งสิ้น ๑๔ ท่าน และ ๑ กลุ่ม ดังนี้
๑) เกษตรกรรม จำนวน ๓ ท่าน
๑. อดิศร เหล่าสะพาน
๒. วิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง
๓. ถิน สีท้าว

๒) หัตถกรรม จำนวน ๑ ท่าน
๑. กองมี หมื่นแก้ว

๓) วิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑ ท่าน และ ๑ กลุ่ม
๑. สว่าง สุขแสง
๒. กลุ่มพรรณไม้

๔) ศิลปกรรม จำนวน ๔ ท่าน
๑. สมศักดิ์ มงคลวงศ์ (จิตรกรรม)
๒. พิทยา บุญลา (แกะสลัก)
๓. ศิลากร ทับทิมไสย (จิตรกรรมฝาผนัง)
๔. สมบัติ ยอดประทุม (หนังประโมทัย)

๕) สื่อสารวัฒนธรรม จำนวน ๕ ท่าน
๑. ชนิดาภา มั่นสนธิ์
๒. ดร.อำคา แสงงาม
๓. สีน้ำ จันทร์เพ็ญ
๔. วิเชียร สาละวัน “สนธยา กาฬสินธุ์”
๕. เจริญ สาดา

*** ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๔๓/๒๕๖๑) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูศิลปินมรดกอีสาน ประจำ ปี ๒๕๖๑ ***
*** ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๔๒/๒๕๖๑) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำ ปี ๒๕๖๑ ***