ขับเคลื่อนพลวัฒน์สังคมสะท้อนผ่านงานศิลปะอันทรงคุณค่าใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63”

0
319

สัมผัสผลงานสะท้อนสังคมในโลกแห่งการสื่อสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดนใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63” 6-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข. เปิดทุกวัน 10.00 – 19.00 น.

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63” เวทีสำคัญของเมืองไทยที่เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและแนวคิดสะท้อนเป็นผลงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบเทคนิคการสร้างสรรค์ อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม พร้อมมีการสัญจรผลงานศิลปะไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย สร้างโอกาสให้กับศิลปินท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ เยาวชน รวมถึงผู้สนใจได้ร่วมสัมผัสผลงานศิลปะ เป็นการต่อยอดแนวคิด กระตุ้นแรงบันดาลใจ นำไปสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางของตนต่อไป

พิเศษในครั้งนี้ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติในการจัดแสดงผลงานรางวัลระดับชาติ “ศิลปินชั้นเยี่ยม” รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ ผลงาน “พายุลูกเห็บ 2560” โดย ญาณวิทย์ กุญแจทอง พร้อมด้วยผลงานระดับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ได้แก่ ผลงาน “ต่อเติม” โดย สันติ สีดาราช, ผลงาน “มณฑล” โดย สุวัฒน์ บุญธรรม, ผลงาน “ซากความศิวิไลซ์ หมายเลข 1” โดย พินิจ มิชารี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม, ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และศิลปินอิสระร่วมงาน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ถือเป็นความร่วมมือและโอกาสที่ดีในความร่วมมทอระหว่างสถาบันการศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกครั้งผลงานที่นำมาจัดแสดงล้วนมีพัฒนาการและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในผลงานศิลปะ เป็นการกระตุ้น การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความกระหายในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและการออกแบบสร้างสรรค์

นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวว่า มีความยินดีและขอต้อนรับสู่ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 โดยเป็นการเปิดพื้นที่ด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญระดับประเทศ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมเช่นนี้ด้วยดีเสมอมา โดยตลอดการจัดแสดงนิทรรศการทุกครั้งได้รับความสนใจในการเข้าชมอย่างคับคั่ง ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และศิลปินอิสระ

ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในครั้งนี้มีแนวคิดและมุมมองที่ว่าในปัจจุบันโลกมีสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยปัจจัยของการสื่อสารที่ส่งต่อข้อมูลได้อย่างฉับพลัน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม และศิลปะก็เช่นกันซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการถ่ายทอดความคิดไปมาตลอดเวลา ด้วยปัจจัยการสื่อสารนี้โลกศิลปะเริ่มไร้ขีดจำกัด และหันมามองประเด็นใหม่ๆ ในซอกมุมที่เคยมองข้ามไป ซึ่งแนวคิดเช่นนี้ล้วนผ่านเวทีศิลปกรรมแห่งชาติมีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 60 ปี โดยเวทีนี้ได้เก็บเกี่ยวการเดินทางของศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง เป็นพื้นที่มอบความรู้ ความเข้าใจ และสะท้อนภาพสำคัญต่อประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทยอย่างชัดเจน และครั้งล่าสุดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 63 ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงล้วนได้รับการคัดเลือกจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะของเมืองไทย โดยผลงานประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม ซึ่งในครั้งนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นคือประกาศนิยบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ในสาขาภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 เป็นความร่วมมือระหว่าง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผลงานทุกชิ้นเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าแก่การเผยแพร่ ผลงานด้านศิลปะให้กว้างไกล และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างทั่วถึง และยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันเป็นเลิศทางศิลปะของประเทศไทย ทั้งนี้ขอขอบพระคุณสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จัดแสดง “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63” ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข. เปิดให้บริการ 10.00 – 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ โทร. 043 332 035 (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าว ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ / ภาพ พิธัญญา พิรุณสุนทร