คณะข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์อีสาน

0
474

หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายวิทยา วุฒิไธสง เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม พร้อมบุคลากรสำนักวัฒนธรรมร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้ ในการเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์การศึกษา “ห้องอีสานนิทัศน์” เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้ได้ร่วมซึมซับ วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเข้าใจถึงที่มาและแก่นแท้และที่มาของความเป็นอีสาน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดโครงการ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้” เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งแนวทางการจัดการความเครียดจากการทำงาน สร้างความสมานฉันท์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชการ เพื่อดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข พร้อมนี้ข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้ได้ฝึกปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ผนวกการเรียนรู้ความเป็นท้องถิ่นในการทำผ้าย้อมครามในรูปแบบของอีสานโดยคุณครูแคทลียา ปักโคทานัง จากโรงเรียนขามแก่นนคร และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติ