ประชุมวิชาการระดับชาติ โลกกับธรรม: ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์อีสาน

0
925

โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย : ENITS สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ โลกกับธรรม: ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์อีสานณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561

(รายชื่อวิทยากรเรียงตามลำดับการนำเสนอผลงาน)

ศิลปะการแทงหยวกภาคอีสาน : ความงามและศรัทธาที่ยังคงอยู่
(รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ชมสาร อ่านศิลป์: ลักษณะเด่นและความสำคัญของวรรณคดีประกอบคู่ทัศนศิลป์ไทย
(ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การแสดงโอเปร่าทศชาติชาดก: ทัศนะจากผู้แสดง
(พจน์ปรีชา ชลวิจารณ์ ศูนย์ไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

มหาชนกชาดก กับการสร้างสรรค์ใหม่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ผู้หญิงในงานพุทธศิลป์ถิ่นอีสาน: วาทกรรมและการประกอบสร้างทางสังคม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

อีสานศึกษาในนิทานโบราณคดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

เอกสารใบลานล้านช้างก่อนและหลังการสร้างบ้านแปงเมืองภาคอีสาน
(ดร.บุญชู ภูศรี สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

มนต์-คาถาในลานก้อม วัดหนองคู: บทบาทหน้าที่ของภาษาและความหมายทางวัฒนธรรม
(ดร.สุทธินันท์ ศรีอ่อน สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

โลกกับธรรมในหมอลำกลอน
(ดร.คำล่า มุสิกา สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

จารึกวัดพระธาตุพนม : สารัตถะและความสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านช้าง
(ดร.อธิราชย์ นันขันตี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

ฮูปแต้มสินไซเดินดง : ฟันฝ่าทางโลก ค้นพบทางธรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

วิถีนาคา ภูมิปัญญาและโลกธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
(ดร.แก้วตา จันทรนุสรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

โลก-ธรรม” ในกาพย์เซิ้งบั้งไฟผาแดงนางไอ่: “ทุกข์-สุข”และการสืบสานภูมิปัญญาด้านภาษาและวัฒนธรรม
(ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ประวัติศาสตร์เมืองสกลนคร : ศึกษาจากศิลาจารึก
(ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุรชัย ชินบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม: แหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาพุทธศิลป์ศรีเมืองอุบลราชธานี. (ผศ.ดร. สมศรี ชัยวณิชยา และนายปกรณ์ ปุกหุต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)