สัมผัสผลงานศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34

0
1124

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชม “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34” เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปกรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งพัฒนาทักษะด้านศิลปะให้กับเยาวชน ก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินระดับชาติในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้ศิลปินและเยาวชนในส่วนภูมิภาค ได้ศึกษาและเรียนรู้ และแสวงหาแนวทาง วิธีคิดรูปแบบใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน

“การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34” จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข. เปิดให้บริการ 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม, ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และศิลปินอิสระร่วมงาน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนะต่อผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นเยาว์

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ถือเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านศิลปะของส่วนกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และในส่วนภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกเหนือจากความร่วมมือ ผลงานที่ได้นำมาแสดงล้วนแสดงให้เห็นการพัฒนา แนวคิดที่แตกต่าง รวมถึงเทคนิคการสร้างสรรค์ในวงการศิลปะ เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ และสุนทรียศาสตร์ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานที่ถูกคัดสรรมาโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา ทุกผลงานที่นำมาจัดแสดงล้วนทรงคุณค่าควร พร้อมแสดงถึงความเป็นเลิศทางศิลปะและการพัฒนาทางศิลปะของประเทศไทย

ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า งานศิลปกรรมรุ่นเยาว์เป็นการแสดงงานศิลปกรรม อีกเวทีหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์มีความพิเศษแตกต่างจากการจัดประกวดศิลปกรรมทั่วไป คือ ไม่จำกัดเรื่องราวการนำเสนอ ไม่มีการตัดสินแบ่งเป็นประเภทรางวัล ทั้งผลงานประเภท จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และผลงานอื่นๆ โดยถือเอาความสมบูรณ์ของผลงานเป็นสำคัญ จึงเป็นโครงการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมที่น่าสนใจอีกโครงการหนึ่ง การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 13 ที่ทางหอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้นำมาจัดแสดง ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับความสนใจอย่างดีจากนักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนฟื้นฟูและส่งเสริมงานด้านศิลปกรรมร่วมสมัย ได้จัดให้ศิลปินร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วม

ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติมว่า ผลงานที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมากกว่า 60 ชิ้นงาน และที่สำคัญผลงานทุกชิ้นของศิลปินทุกคนมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทุกชิ้นจะมีส่วนในการกระตุ้นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่อยู่ในภูมิภาค รวมถึงเยาวชนและผู้สนใจศิลปะได้กล้าแสดงออกถึงแนวคิดด้านศิลปะต่อไป

นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวว่า หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ได้จัดแสดงผลงานที่เกิดจากความสร้างสรรค์ ได้แสดงออกถึงแนวทางการทำงานศิลปิน ซึ่งเป็นการต่อยอดไปสู่การเป็นศิลปินระดับาติและระดับโลกต่อไป โดยผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงล้วนได้รับการคัดเลือกจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิของเมืองไทย เป็นการสร้างโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจในงานศิลปะ ในส่วนภูมิภาคได้สัมผัสและช่ืนชมผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่า ทั้งนี้หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานที่น่าสนใจได้เข้ามาจัดแสดงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเผยแพร่แนวคิดด้านศิลปะอีกด้วย

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ริมบึงสีฐาน) ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043332035 (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าว ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ / ภาพ พิธัญญา พิรุณสุนทร