ชาว มข. ร่วมสร้างกุศลรับปีใหม่ในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๒๕

0
515

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลทำบุญตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่นในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๒๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชมสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

จากนั้นได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากวัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำโดยพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี พร้อมนี้ได้มีปาฐกถาธรรมเพื่อสร้างกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตตลอดปี ๒๕๖๑ ว่าในโอกาสมงคลขึ้นศักราชใหม่ ๒๕๖๑ เราทั้งหลายล้วนได้รับสิ่งหนึ่งที่เทียมกันนั่นคือเวลา ตลอดปีใช้เวลาอย่างมีคุณค่า สร้างความดีต่อผู้อื่นและตนเอง และสร้างกุศลทำบุญเป็นการสร้างความเจริญทางด้านจิตใจให้กับเรา ขอให้บุญกุศลที่ได้สร้างขึ้นช่วยส่งผลให้ประสบความสุขความเจริญตลอดจนสังคม องค์กร ญาติมิตร ที่อยู่รอบข้างด้วย

สำหรับกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ พร้อมรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม สร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งมีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอีกด้วย

โดยกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระจัดขึ้นทุุกวันพระแรกของเดือน หรือโอกาสสำคัญอื่นๆ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ cac.kku.ac.th หรือ โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕

ภาพโดย จิราพร ประทุมชัย

ภาพเพิ่มเติม

โพสต์โดย เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น บน 4 มกราคม 2018