ขอขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

0
511

เมื่อวันพุธ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม” ได้รับเกียรติจาก นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มีคุณูปการต่อฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์และสำนักวัฒนธรรม ณ พุทธศิลป์สถานและคุ้มสีฐาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม” จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในการร่วมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการสรุปกิจกรรมที่ได้สร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมตลอดปี ๒๕๖๐ พร้อมบอกเล่าแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิจกรรมที่สืบสาน ต่อยอด และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๑

นายบัญชา พระพล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเป็นการแสดงความขอบคุณเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการที่เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้กิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม สำเร็จลุล่วงและประสบความสำเร็จ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความสร้างสรรค์ สำหรับในปี ๒๕๖๑ มีแนวคิดในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมพร้อมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมให้เป็นฐานของการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเน้นการสืบสานและการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน ผนวกกับความร่วมสมัยในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้จะมีการพัฒนารูปแบบให้เกิดความประทับใจ แรงบันดาลใจในการใช้ศิลปวัฒนธรรม โดยเครือข่ายทุกท่านเป็นกำลังที่สำคัญ ความร่วมแรงร่วมใจที่มีทั้งในวันนี้และอนาคตล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม และยินดีให้ความร่วมมือกับเครือข่ายทุคภาคส่วนเช่นกัน