เจริญภาวนาสร้างทางพ้นทุกข์ในบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๓๑

0
264

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๓๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารพุทธศิลป์ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมในบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมและความสงบ

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๓๑ ได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์ประสาทศิลป์ อภิวณฺโณ วัดป่าหนองแวง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี แสดงธรรมเทศนา

พระอาจารย์ประสาทศิลป์ อภิวณฺโณ เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ ทุกข์เป็นสิ่งที่คนเราปรุงแต่งซึ่งต้นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากกิเลส จิตจะสงบได้เกิดจากการละซึ่งกิเลสและการยึดติด หนทางหลุดพ้นจากทุกข์และสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ คือการปล่อยวาง พร้อมพยายามอย่าให้กิเลสเข้าครอบใจ โดยเฉพาะกิเลสจะนำมาซึ่งความรัก ความโลภ ความโกรธ และความหลง สิ่งเหล่านั้นเป็นหนทางไปสู่การสร้างกรรม และในช่วงวัยศึกษาเหล่าเรียนที่วัยที่เเวดล้อมด้วยกิเลสและสร้างกรรมได้ง่ายขึ้น เหล่านี้ควรตั้งจิตและนึกถึงคุณค่า และพระคุณของบิดามารดา ซึ่งท่านฝ่าฝันอุปสรรคทำงานเพื่อให้ได้ลูกศึกษาเล่าเรียน ควรตระหนักและละเว้นจากหนทางไปสู่การทำกรรม

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนัก ศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)