เชิญหมอแคนทั่วอีสานร่วมประชันสำเนียงแคนในการประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานไหมสากล ปี ๖๐

0
1192

จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักวัฒนธรรม ขอเชิญหมอแคนร่วมประชันสำเนียงเสียงแคนในการประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยการประกวดรอบคัดเลือกในระหว่างวันศุกร์ ที่ ๘ และวันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

*** รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ***

ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวด

ใบสมัครและหลักเกณฑ์คลิกที่นี่

******************************************

หลักเกณฑ์การประกวดเดี่ยวแคน ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐

๑. ประเภทของการประกวด
๑.๑ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
๑.๒ ประเภทประชาชน ทั่วไป อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป

๒. กติกาประกวด
๒.๑ ไม่จำกัดเพศ
๒.๒ ผู้เข้าประกวดทั้ง ๒ ประเภท ต้องเดี่ยวแคนจำนวน ๒ ลาย ประกอบด้วย ลายบังคับ ๑ ลาย คือ ลายสุดสะแนนและลายตามถนัดอีก ๑ ลาย
๒.๓ รับสมัครผู้เข้าประกวดจำนวนจำกัดประเภทละ ๒๐ คน
๒.๔ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้เงินสนับสนุนคนละ ๕๐๐ บาท
๒.๕ ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๓.๓ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ รูป

๔. กำหนดการประกวด
๔.๑ รอบคัดเลือกประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในวันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
๔.๒ รอบคัดเลือกประเภทประชาชนทั่วไป อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุ) ในวันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
๔.๓ รอบชิงชนะเลิศทั้ง ๒ ประเภท ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ เทคนิค ๓๐ คะแนน
๕.๒ ความไพเราะ ๓๐ คะแนน
๕.๓ ลีลา ๒๐ คะแนน
๕.๔ การแต่งกาย ๑๐ คะแนน
๕.๕ รักษาเวลา ๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน

๖. รางวัลสำหรับการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล ประกอบด้วยถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทละ ๑ รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทละ ๑ รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

๗. การสมัครเข้าประกวด
๗.๑ สามารถส่งใบสมัครการประกวดเดี่ยวแคนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cac.kku.ac.th
๗.๒ ติดต่อทราบรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ หรือ ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐
๗.๓ เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ถือว่าสละสิทธิ์

คณะกรรมการรับสมัคร
นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร เจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๖๙ ๘๐๕๔
นางสาวคณิตตา คลังทอง เจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๒๙ ๐๘๑๖
นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ เจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐๘ ๔๙๖๐ ๐๒๖๑