ผลการประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม “เสน่ห์ทางวัฒนธรรม”

0
944

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สำนักวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม  โดยใช้ความรู้ในด้านการออกแบบและเทคโนโลยี นวัตกรรม ผสมผสานการดึงเอา “เสน่ห์ทางวัฒนธรรม” สร้างเป็นชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และได้ตัดสินการประกวดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ คุ้มสีฐาน

ผู้ที่ได้รับรางวัลเข้ารับมอบรางวัลในวันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ คุ้มสีฐาน เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

โดยผลการประกวดมีดังนี้

ประเภทของที่ระลึก ระดับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายพัชรพล หาจันสี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ นาวสาวพรปวีณ์ อันเวลา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวนุจรี เจริญชัย
รางวัลชมเชย ๔ รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
(๑) นายขจรยศ เถาว์ทวี (๒) นายนฤเบศร์ พุฒธาอามาตย์
(๓) นางสาวครองขวัญ ท้าวเพชร (๔) นางสาววีรินทร์ สันติวรรักษ์

ประเภทของที่ระลึก ระดับประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นาวสาวนิสาชล หยองเอ่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวอติพร ใจสุภาพ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท ได้แก่ นายพีรดนย์ ก้อนทอง
รางวัลชมเชย ๔ รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
(๑) นางสาวจุรีรัช ศรีจำพลัง (๒) นายประกาศิต แก้วรากมุข
(๓) นางสาววิลาวัณย์ กุระจินดา (๔) นายจิระศักดิ์ สายทอง

ประเภทของตกแต่งบ้าน ระดับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวพัทธนันท์ พุ่มเกษม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายฐัพไทย ถาวร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท ได้แก่
นายจตุพร พิมพ์แสง และ นางสาวศรัญญา แสงหาญ
รางวัลชมเชย ๔ รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
(๑) นางสาวชนรดา แฉ่บาง (๒) นางสาวสิรกรณ์ ภูมาศ
(๓) นางสาวพรมงคล คงด้วง (๔) นายณัฐชนน สุโพธิ์แสน

ประเภทของตกแต่งบ้าน ระดับประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายณัฐกร ยงยันต์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวหัทยา เที่ยวกลาง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวเมธาวี วรรณภักดี
รางวัลชมเชย ๑ รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายประกาศิต แก้วรากมุข