รวมผลการประกวดในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2017)

0
1305
ผู้ชนะการประกวดทุกรางวัล ร่วมรับรางวัลในวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ คุ้มสีฐาน

ผลการประกวดขบวนแห่และกระทงในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2017)

ขบวนแห่
ชนะเลิศ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 – คณะศึกษาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 – คณะแพทยศาสตร์
ชมเชย – คณะวิทยาศาสตร์ – คณะเกษตรศาสตร์ – คณะสัตวแพทยศาสตร์
– คณะทันตะแพทย์ – คณะเทคนิคการแพทย์

กระทงขนาดใหญ่
ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ชนะเลิศ – คณะศิลปกรรมศาสตร์
(ถ้วยรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
รองชนะเลิศอันดับ 1 – คณะสาธารณสุขศาสตร์
(ถ้วยรางวัลจากพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี)
รองชนะเลิศอันดับ 2 – คณะวิทยาศาสตร์
(ถ้วยรางวัลจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม)
ชมเชย – คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
– คณะนิติศาสตร์

ประเภทศิลปวัฒนธรรมประยุกต์
ชนะเลิศ – คณะแพทยศาสตร์
(ถ้วยรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
รองชนะเลิศอันดับ 1 – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ถ้วยรางวัลจากพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี)
รองชนะเลิศอันดับ 2 – คณะศึกษาศาสตร์
(ถ้วยรางวัลจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม)
ชมเชย – คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์

กระทงขนาดเล็ก
ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ชนะเลิศ – คณะเทคโนโลยี
รองชนะเลิศอันดับ 1 – นายขจรวิชธ์ วิบูลยานนท์
รองชนะเลิศอันดับ 2 – สำนักงานการกีฬา สนง. อธิการบดี
ชมเชย – โรงเรียนมัญจาศึกษา
– นายยุรนันท์ กองชนะ

ประเภทศิลปวัฒนธรรมประยุกต์
ชนะเลิศ – เฮือนอัญญาน้อยไทเลย
รองชนะเลิศอันดับ 1 – นนัท บายศรี ตานีศรีสยาม
รองชนะเลิศอันดับ 2 – นายนันทวัฒน์ รัชวงค์
ชมเชย – สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คณะวิศวกรรมศาสตร์


ผลการประกวดภาพถ่าย งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐

๑. พิธีอัญเชิญพระอุปคุต หรือ ขบวนแห่ขันหมากเบ็ง
– รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ เครื่องสูงมุ่งสีฐาน – นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ ม่วนซื่นสืบสาน – นางสาวธัญญรัตน์ ศิริหนองบัว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มี ๑ รางวัล ๑,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ ตุงหลากสีกับเสื้อสีอิฐ – นางสาวนุชนาฏ จันทิหล้า
รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ อัญเชิญพระอุปคุต – นายประสบชัย จันดก
ได้แก่ ชื่อภาพ นางรำดอกไม้ – นายกฤติเดช ปั่นกลาง

๒. KKU Carnival
รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ สินไซ สไตล์ carnival – นายวัฒนา แสนมี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ มี๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ สนุกสนานตระการตา – นางสาวธัญญรัตน์ ศิริหนองบัว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มี ๑ รางวัล ๑,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ ชมขบวน – นายประสบชัย จันดก
รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ สืบสานตำนานอีสาน “ฮูปแต้ม” – นางสาวชีวะวร พิมพ์ทอง
ได้แก่ ชื่อภาพ ผีตาโขน ๑ – นายสมชาย ปัทมากรโกมล

๓.ขบวนแห่กระทง
รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ ขบวนนางรำ – นายประสบชัย จันดก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ มี๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ สวรรค์บนดิน – นายเจษฎา ยอดผล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มี ๑ รางวัล ๑,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ เด็กอีสาน – นายกฤติเดช ปั่นกลาง
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ สมมาบูชาน้ำ – นายวรปรัชญ์ ชัยศรี
ได้แก่ ชื่อภาพ กระทงบูชา – นางสาวนนทิยา เกตศรีพรหม

๔.การประกวดนางนพมาศ
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑ รางวัล ๑,๐๐๐ บาท
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย ๑ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ ประกวดนางนพมาศ – นายประสบชัย จันดก

๕.บรรยากาศของงาน “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017”
รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ ลอยกระทง มข. – นายประสบชัย จันดก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ สีสันวันลอยกระทง – นายประยนต์ ช่างเกวียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มี ๑ รางวัล ๑,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ บรรยากาศงาน – นายวัชรินทร์ สมขลัง
รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท รวม ๑,๐๐๐ บาท
ได้แก่ ชื่อภาพ ลานวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลป์พื้นบ้าน – นายเศกสรร กลางหล้า
ได้แก่ ชื่อภาพ สืบสานวัฒนธรรมไทย – นางสาวนุชนาฏ จันทิหล้า