“ตำนานไหม”คว้าถ้วยพระราชทานการประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ๖๐

0
503

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน ระดับมัธยมศึกษา ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ มหกรรมลำพื้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งได้รับเกียรติจากรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมชมการประกวด เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับ การประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ถือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน โดยเฉพาะด้านการแสดงพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ชาวไทยในภูมิภาคอื่นและชาวต่างชาติได้รู้จักยิ่งขึ้น โดยมีวงโปงลางระดับมัธยมศึกษาหรือายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยคณะกรรมการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น ๗ วง ผลปรากฏว่าวงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น สามารถถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น แสดงออกถึงความเป็นลำพื้นได้อย่างชัดเจน ผสมผสานกับการใช้พิธีกรรมโบราณของท้องถิ่นประยุกต์เข้ากับการแสดง การบรรเลงดนตรี และการร่ายรำได้อย่างงดงาม ผนวกกับการแสดงที่มีความหลากหลาย เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมอีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่

สำหรับปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างปรากฏการณ์ในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ในบุญสมมาบูชาน้ำ “สีฐาน เฟสติวัล” (Sithan KKU Festival 2017) พิธีรำลึกถึงพระคุณของสายน้ำ พร้อมกิจกรรมและความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประกวด ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระหว่าง ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ขึ้นแสดงความสามารถบนเวทีริมบึงสีฐาน ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เวทีริมบึงสีฐาน (ฝั่งทิศตะวันตก) ในงาน สีฐาน เฟสติวัล (Sithan KKU Festival 2017)

—————————————–

สรุปผลการประกวดโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ครั้งที่ ๙ : มหกรรมลำพื้น” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วงโปงลางเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๔ รางวัล ได้แก่ วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี วงโปงลางแมงตับเต่า โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร จ.อุดรธานี วงโปงลางสีทันดร โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จ.หนองคาย วงโปงลางพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

การแสดงมหกรรมลำพื้นยอดเยี่ยม – วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

หมอลำยอดเยี่ยม – วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

นางไหและกั๊บแก้บยอดเยี่ยม – วงโปงลางพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

พิณยอดเยี่ยม – วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

แคนยอดเยี่ยม – วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

โหวดยอดเยี่ยม – วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

โปงลางยอดเยี่ยม – วงโปงลางสีทันดร โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จ.หนองคาย รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท