ประชันไอเดียในการประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม

0
4477

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม  โดยใช้ความรู้ในด้านการออกแบบและเทคโนโลยี นวัตกรรม ผสมผสานการดึงเอา “เสน่ห์ทางวัฒนธรรม” สร้างเป็นชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ดังนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม  โดยใช้ความรู้ในด้านการออกแบบและเทคโนโลยี นวัตกรรม ผสมผสานการดึงเอา “เสน่ห์ทางวัฒนธรรม” สร้างเป็นชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้  โดยชิงเงินรางวัลรวมกว่า ๑๑๐,๐๐๐ บาท

>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<<

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ดังนี้

๑. ระดับของการประกวด  แบ่งออกเป็น  ระดับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และ  ระดับบุคคลทั่วไป

๒.  ประเภทชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์   แบ่งออกเป็น  ประเภทของที่ระลึก  และ  ประเภทของตกแต่งบ้าน

๓.หลักฐานการสมัคร

๓.๑) ใบสมัคร

๓.๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๓.๓) ข้อมูลแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Concept) ปรินท์ขนาด A3 ติดลงบนแผ่นเพลท (Presentation Plate) โดยสรุปไม่เกิน 1 แผ่นเท่านั้น

๓.๔) สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา (สำหรับผู้ส่งประกวดระดับนิสิตนักศึกษา)

๔. แนวคิดการประกวด จัดการประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ใช้การออกแบบหรือเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสมผสานการดึงเอา “เสน่ห์ทางวัฒนธรรม” ทีแฝงอยู่ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สร้างเป็นชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการนำเอา “เสน่ห์ทางวัฒนธรรมอีสาน” ของชุมชนมาเป็น “ฐานคิด” เพื่อนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ “ผลิตภัณฑ์” หรือ “ชิ้นงาน” ให้สามารสื่อสารและเป็นต้นแบบในการผลิตชิ้นงานในเชิงธุรกิจได้

๕. กำหนดการสมัครและประกวด

๕.๑ ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือทางโทรสาร ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ หรือ ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cac.kku.ac.th   สอบถามรายละเอียดได้ที่  นายภาสกร  เตือประโคน  รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐๘ ๐๓๒๕ ๗๖๘๙

๕.๒ นำส่งชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์จริง หรือต้นแบบจากวัสดุจริง ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  น. เพื่อจัดเตรียมนำเสนอและจัดแสดง  ณ  คุ้มสีฐาน  สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยแต่ละคนส่งชิ้นงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๒ ชิ้นงาน และเป็นชิ้นงานที่ผลิตขึ้นเอง และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นใดทั้งนี้  ควรระมัดระวังในการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวด และผู้จัดการประกวด จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายจากการขนส่งทางไปรษณีย์

๕.๓  คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะทำการตัดสิน ในวันที่ ๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  และจะประกาศผลพร้อมมอบรางวัล ณ  คุ้มสีฐาน  สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๕.๔  ชิ้นงานทุกชิ้นจะใช้จัดแสดงที่คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ ๒-๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ส่วนชิ้นงานที่ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะใช้จัดแสดงนิทรรศการ  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จนถึงวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เมื่อเสร็จสิ้นจะจัดส่งให้คืนเจ้าของผลงานต่อไป

๖.  เกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการจะพิจารณาจาก การสื่อถึงศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ความสวยงาม ความปราณีต  และเป็นต้นแบบในการผลิตแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง

๗. รางวัลสำหรับการประกวด

๗.๑ ประเภทของที่ระลึก และประเภทของตกแต่งบ้าน ระดับนิสิตนักศึกษา ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล เกียรติบัตรและ เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทละ ๑ รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทละ ๑ รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล  ๓,๕๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ประเภทละ ๔ รางวัล  เกียรติบัตรและเงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท

๗.๒ ประเภทของที่ระลึก และประเภทของตกแต่งบ้าน ระดับประชาชนทั่วไป ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล เกียรติบัตรและ เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทละ ๑ รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทละ ๑ รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ประเภทละ ๔ รางวัล  เกียรติบัตรและเงินรางวัล     ๒,๐๐๐ บาท