ร่วมสร้างกุศลตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระในโอกาสกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๖๐

0
1372

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๒๒ เดือนตุลาคม เนื่องในโอกาสงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๖๐ เชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ในวันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

สำหรับกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๒๒ เดือนตุลาคม เป็นวาระพิเศษเนื่องในโอกาสงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐ ทอดถวาย ณ วัดป่าอดุลยาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธีสมโภชองค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร และวันเสาร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทอดถวายองค์กฐิน ณ วัดป่าอดุลยาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ กิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ พร้อมรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม สร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งมีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น

กำหนดการกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๒๒
๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่บริเวณพิธี พระสงฆ์ ๙ รูปรับบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. พร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ | cac.kku.ac.th