ร่วมยินดีผอ.สำนักวัฒนธรรมรับรางวัล”วัฒนคุณาธร”

0
441

สำนักวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับนายบัญชา พระพล ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับรางวัล”วัฒนคุณาธร” รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ในสาขาผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ สร้างสรรค์ และส่งเสริมงานศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยพิธีรับมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

รางวัล”วัฒนคุณาธร” เป็นรางวัลเกียรติยศของกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศ ที่มอบให้เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงานและสาธารณชน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการพิจารณาโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ระดับจังหวัด ทั่วประเทศ โดยผู้ผ่านการตรวจประเมินผลงานดีเด่นในระดับประเทศ โดยมีการมอบปีละไม่เกิน ๑๗๐ รางวัลในแต่ละปี โดยคัดเลือกจากผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เป็นการให้ความสำคัญกับเด็กหรือเยาวชน บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จนประสบผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล และกลุ่มบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน และขยายเครือข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคล และกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ขอขอบคุณภาพจาก นายบัญชา พระพล ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม (เฟซบุ๊ค : อเล็ก สั่นดอกหว๋า)