ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมฯและสำนักวัฒนธรรมร่วมวางแผนขับเคลื่อนงานต่อยอดสู่อนาคต

0
431

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธาน ร่วมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรสำนักวัฒนธรรม ร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการวางแนวทางในการปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๑ พร้อมวางแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นงานด้านวิชาการควบคู่กับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานที่เป็นเลิศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และบูรราการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานสู่สากล เพื่อให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ รวมถึงรองรับการขยายงานด้านศิลปวัฒนธรรมในอนาคต