ร่วมประชันลีลาพื้นถิ่นไทยในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมรางวัลกว่า ๒.๕ แสนบาท

0
76

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า ๒.๕ แสนบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยส่งใบสมัครพร้อม VCD หรือ DVD ที่บันทึกภาพการแสดงสด สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕

คลิกดาวน์โหลด ใบสมัคร | หลักเกณฑ์การประกวด | โน๊ตเพลงบังคับ

สำหรับการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ประเภทของการประกวด

เป็นการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา

๒. คุณสมบัติ

๒.๑ สมาชิกในวงจะต้องเป็นนักเรียน  กำลังศึกษาอยู่ และมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (นับปีเกิด พ.ศ.๒๕๔๒)

๒.๒ ส่งประกวดในนามสถานศึกษาและนักแสดงต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ

๓.หลักฐานการสมัคร

๓.๑ ใบสมัคร

๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๓.๓ ประวัติวงดนตรีลูกทุ่งและชุดการแสดงพอสังเขป จำนวน ๖ ชุด

๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ภาพสี ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

๔. กำหนดการประกวด

๔.๑ รอบคัดเลือก คณะกรรมการจะพิจารณาจาก VCD หรือ DVD ซึ่งจะคัดเลือกวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕ วง เพื่อทำการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ

๔.๒ รอบชิงชนะเลิศ จะทำการประกวด ในวันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ เวทีกลางแจ้ง  หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวงลูกทุ่งที่เข้าประกวดต้องรายงานตัวก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. ในวันพุธ ที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ  ทำการประชุมผู้ควบคุมวงและจับสลากลำดับการแข่งขัน  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เวทีกลางแจ้ง  หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๕. กติกาการประกวด

๕.๑  องค์ประกอบของวงดนตรีลูกทุ่งที่เข้าประกวด  ต้องประกอบด้วย

๕.๑.๑  นักดนตรี  ประกอบด้วย ๒  กลุ่มคือ – กลุ่มเครื่องลม (Horn Section) มี แซ็กโซโฟน  ทรอมโบน  ทรัมเป็ต  เป็นต้น – กลุ่มเครื่องจังหวะ (Rhythm Section) มี กีตาร์  กีตาร์เบส กลองชุด คีย์บอร์ด    เครื่องตีประกอบจังหวะอื่นๆ เป็นต้น

๕.๑.๒  นักร้องนำ  ไม่เกิน ๓  คน

๕.๑.๓  นักแสดงประกอบหรือหางเครื่อง

๕.๑.๔  พิธีกร  ไม่เกิน ๒ คน ทั้งนี้  เมื่อรวมแล้วไม่เกิน ๕๐  คน ๕.๒ เพลงและการแสดงที่ใช้ในการประกวด

๕.๒.๑ เพลงช้า   ๑  เพลง  ๕.๒.๒ เพลงเร็ว  ๑  เพลง

๕.๒.๓ การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๑ ชุด

๕.๒.๔ เพลงประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑ เพลง โดยเลือกเพลงใดเพลงหนึ่ง ดังนี้ เพลงขวัญมอดินแดง  เพลงนภาขอนแก่น และเพลงร่มกาลพฤกษ์

๕.๓ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้เวลาในการประกวด ๓๐ นาที โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มการประกวดและหยุดเวลาเมื่อการประกวดจบ หากเวลาเกินกำหนดคณะกรรมการตัดสินจะตัดคะแนน นาทีละ ๑ คะแนน จากคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ วงที่เข้าร่วมการประกวดจะมีเวลาในการเตรียมวง วงละไม่เกิน ๕ นาที และมีเวลาในการเก็บเครื่องดนตรี วงละไม่เกิน ๕ นาที โดยไม่นับรวมเวลาในการประกวด

๕.๔ การแต่งกาย ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องแต่งกาย ให้สอดคล้องและเหมาะสม

๕.๕ วงที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องเตรียมเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการประกวดมาเอง คณะกรรมการจัดการประกวดจะจัดเตรียมเฉพาะเครื่องเสียง ตู้แอมป์ และไมโครโฟน จำนวน ๑๒ ตัว ไว้ให้เท่านั้น

๕.๖ เกณฑ์การตัดสิน การประกวดมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

๕.๖.๑  ดนตรี ๔๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก ความถูกต้องของจังหวะ ทำนอง เทคนิคการบรรเลง แนวการบรรเลง การเรียบเรียงเสียงประสาน และความไพเราะในภาพรวม ตลอดทั้งความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับชุดการแสดง

๕.๖.๒  การร้อง ๒๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก น้ำเสียง อักขระ ทำนอง จังหวะและเทคนิคการร้อง บุคลิก ลีลาและอารมณ์

๕.๖.๓  การเต้นและการแสดง ๔๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก ทักษะการเต้น กระบวนการท่าเต้น/ท่ารำ ความพร้อมเพรียง ลีลาและอารมณ์ ความเหมาะสมของเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง ทั้งนี้เชื่อมโยงกับชุดการแสดง  ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงประกอบบทเพลง ๕.๗ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๖. รางวัลสำหรับการประกวด

๖.๑ รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ถ้วยรางวัลเกียรติยศ  พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท

๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท

๖.๔ รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน   เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

๖.๕ รางวัลบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

๖.๖ รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ๖.๗ รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

๗. การสมัครเข้าประกวด

๗.๑ โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อม VCD หรือ DVD ที่บันทึกภาพการแสดงสด ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๒ โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cac.kku.ac.th และ http://www.kku.ac.th

๗.๒ คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกวงดนตรีลูกทุ่งที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและแจ้งผลการคัดเลือกให้กับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดรับทราบ ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ได้ที่ http://cac.kku.ac.th และ http://www.kku.ac.th

๗.๓ ติดต่อขอทราบรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕

๗.๔ เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ถือว่าวงดนตรีลูกทุ่งที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ได้สละสิทธิ์