สำนักวัฒนธรรมเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานสำหรับเยาวชน

0
627

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนจากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น รวมกว่า 400 คน เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมเรียนรู้ รวมถึงค้นหาเอกลักษณ์ และรากเหง้าความเป็นอีสาน อาทิ องค์ความรู้ภูมิประเทศของชาวอีสาน ชาติพันธุ์อีสาน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของคนอีสาน วัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย และดนตรีนาฏศิลป์อีสาน พร้อมร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากจินตนาการ อีกทั้งเป็นการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้ในบริเวณสำนักวัฒนธรรม ได้แก่ “ห้องอีสานนิทัศน์” เป็นการเยี่ยมชมรากเหง้าทางวัฒนธรรมและประเพณี “หอศิลปวัฒนธรรม” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลุกไอเดีย กระตุ้นแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ “พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์” เยี่ยมชมโบราณวัตถุที่บ่งบอกถึงวิถีความเป็นอีสาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชน นักเรียนอย่างคับคั่งและสร้างความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน

นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวว่า แนวคิดในการเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในบริเวณสำนักวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และเผยแพร่องค์ความรู้ของภาคอีสานซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานให้แก่เยาวชน รวมถึงผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งอยู่ภายในบริเวณสำนักวัฒนธรรม อาทิ หอศิลปวัฒนธรรม ห้องอีสานนิทัศน์ พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ ซึ่งทุกพื้นที่พร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสาน พร้อมบูรณาการควบคู่ไปกับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบความร่วมสมัย ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้