ร่วมชมผลงานศิลปะที่กลั่นกรองจากวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์”

0
757

ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ (Art Thesis Exhibition) ผลงานโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงระหว่าง 1-31 สิงหาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดีกับศิลปิน

ผลงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ (Art Thesis Exhibition) ผลงานโดย พายุ แฝงทรัพย์ วรรณนิสา ถามะนาศาสตร์ และปรียารัตน์ วิชัด นักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานจัดแสดงทั้งสิ้นรวม 40 ผลงาน ซึ่งล้วนเป็นผลงานสร้างสรรค์จากการกลั่นกรองและตกผลึกจากการศึกษา ค้นคว้างานด้านวิชาการ และวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ผสานกับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในหลากหลายรูปแบบ ทั้งจิตรกรรม และสื่อประสม

ร่วมชมผลงานศิลปะที่กลั่นกรองจากประสบการณ์และการค้นคว้าวิจัยในเชิงสร้างสรรค์ในนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์” โดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1-31 สิงหาคม 60 | พิธีเปิด 7 ส.ค. 60 เวลา 17.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043 332 760 | cac.kku.ac.th