พัฒนาจิตสร้างปัญญาสมาธิตามแนวพุทธในบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๗

0
437

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๒๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพุทธศิลป์ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยนายภาสกร เตือประโคน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมในบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมและความสงบ

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๒๗ ได้รับความเมตตาจาก “พระอาจารย์นิยม นิคมวโร” วัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงธรรมเทศนา

บำเพ็ญบุญ27 - 006

พระอาจารย์นิยม นิคมวโร เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ การพัฒนาสติและการฝึกจิต ทำความระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเป็นการสร้างสติ ในการขณะที่ฝึกจิตหรือทำสมาธิอาจจะมีการนึกคิดออกไปเรื่องอืนสิ่งอื่นซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องธรรมชาติของจิต หากเราจะฝึกให้จิตมีความมั่นคงมีความสงบเราก็หาวิธีมาฝึก ซึ่งเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ เริ่มจากความสงบไปสู่สมาธิคือความตั้งมั่นของจิต หรือความที่จิตตั้งมั่น โดยรวมแล้วการฝึกมีอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) สมถกรรมฐาน เป็นการฝึกปฏิบัติหรือการอบรมจิตแล้วทำให้จิตสงบ และ ๒) วิปัสนากรรมฐาน เป็นการฝึกจิตแล้วทำให้จิตฉลาดมีความรู้เท่าทันตนเอง และรู้ตามความเป็นจริง หากจิตไม่ได้รับการฝึกการอบรมจิตจะเป็นตัวทำลายให้บุคคลคนนั้นทำสิ่งที่เป็นโทษมากมาย ฉะนั้นการฝึกจิตจึงเป็นวิธีการป้องกันโทษภัยที่จะเกิดขึ้นจากการที่จิตคิดผิด วิธีการฝึกให้สงบจึงเป็นวิธีการเบื้องต้น

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนัก ศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ พระพุทธรูปไม้ เชี่ยนหมาก โบราณ วัตถุเครื่องใช้ในอดีตของชาวอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)