ชาว มข. สร้างกุศลสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๖๐

0
448

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วยเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม นำพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมขบวนธรรมถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ในโครงการ “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐” เมื่อวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เส้นทาง ๙ ในจังหวัดขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธา กว่า ๑๒๐ คนร่วมเดินทางสายบุญถวายเทียนในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

เส้นทางทั้ง ๙ วัด ประกอบด้วย วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น, วัดทุ่งเศรษฐี อ.เมือง จ.ขอนแก่น, วัดป่ามหาวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น, วัดเกาะทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น, วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น, วัดป่าเขาดินวนาราม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น, วัดเขื่อนอุบลรัตน์ (วัดถ้ำผาเจาะ) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น, วัดพระบาทภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (ถวายภัตตาหารเช้า) และ วัดไชยศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า การสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๖๐ จัดเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พร้อมกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย และญาติธรรม ได้ร่วมกันทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา และส่งเสริมการถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงาม เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่วัดต่างๆ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ซึ่งก็ได้นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจร่วมเดินทางสายบุญ เช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกภูมิภาค ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดในการทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัยไทยธรรมจำเป็นอื่น ๆ แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อส่งเสริมปฏิปทาจริยาวัตร และการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา นับจากวันอาสาฬหบูชาไปจนครบไตรมาส อันเป็นการอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มั่นคง วัฒนาสถาพร สืบไป และร่วมฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์เพื่อนำแนวคิดไปใช้ในการดำรงตนให้อยู่ในครรลองคลองธรรม ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา