ร่วมสัมผัสนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ “โฮมภูมิ” ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future

0
351

banner - โฮมภูมิ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคี ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชมผลงานนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ในนิทรรศการ “โฮมภูมิ” ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future จัดแสดงระหว่าง วันที่ 17-30 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับ “โฮมภูมิ” นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์เป็นผลจากการต่อยอดจาก การประชุมวิชาการ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการ โฮมภูมิ จัดในนามของเครือข่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในภาคอีสาน 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการประชุมวิชาการ โฮมภูมิ เป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ผลงานผลงานวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในหมู่ของนักวิชาการ นักวิจัย นักออกแบบ พร้อมกับพัฒนามาตรฐานในการผลิตผลงานสู่ระดับสากลต่อไป

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมดเป็นผลงานจากการประชุมวิชาการได้นำมาจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ สร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการร่วมประชุม นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการระหว่างเครือข่ายและผู้สนใจทั่วไป

นิทรรศการ “โฮมภูมิ” ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future จัดแสดงระหว่าง วันที่ 17-30 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น.