สำนักวัฒนธรรมร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดสารสนเทศห้องสมุด

0
249

สำนักวัฒนธรรมและสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM”เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยมีคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักหอสมุด นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน นางยุพา ดวงพิมพ์ และนางมุกดา ดวงพิมพ์ ได้รับเกียรติจากนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สำนักวัฒนธรรมร่วมในการอบรม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายบัญชา พระพล กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM”เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม ถือเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาระบบการจัดเก็บและดูแลสารสนเทศที่สำคัญด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งได้มีการรวบรวมไว้ที่สำนักวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการกับผู้สนใจและเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน ขอขอบคุณสำนักหอสมุดที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักวัฒนธรรมต่อไป

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM”เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM กับการบริหารจัดการงานห้องสมุด” โดยวิทยากร นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน แลในช่วงบ่ายเป้นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “มาตรฐานการจัดเก็บและการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” วิทยากร นางยุพา ดวงพิมพ์ และนางมุกดา ดวงพิมพ์