สร้างแนวทางดำเนินชีวิตตามแนวพุทธในบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๕

0
378

IMG_0102

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๒๕ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพุทธศิลป์ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ผศ.ภาณุ อุดมเพทายกุล รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม นายภาสกร เตือประโคน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในบรรยากาศในการปฏิบัติธรรม

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๒๕ ได้รับความเมตตาจาก “พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร” วัดถ้ำผาเกิ้ง จังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงธรรมเทศนา

IMG_0096

พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ การที่ทุกท่านทุกคนมาร่วมปฏิบัติธรรม ภาวนาสตินับว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะ “สติ” ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในปัจจุบัน การที่คนเราครองสติได้จะสามารถทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น และสิ่งที่นำมาซึ่งสติคือการถือศีล ๕ ซึ่งประกอบด้วย ศีลข้อ ๑ ปาณาติปาตาเวรมณี คือ ละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ ศีลข้อ ๒ อทินนาทานาเวรมณี คือ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ศีลข้อ ๓ กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี คือ ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ศีลข้อ ๔ มุสาวาทาเวรมณี คือ ละเว้นจากการพูดปด และ ศีลข้อ ๕ สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี คือ ละจากการดื่มสุราเมรัย ทั้งหมดเป็นสิ่งเบื้องต้นและถือปฏิบัติได้ง่ายที่สุดของผู้ที่นับถือพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เริ่มจากการถือปฏิบัติ ๑ วัน จากนั้นเป็น ๒ วัน เป็น ๓ วัน เรื่อยไปจนเกิดเป็นนิสัย สิ่งสำคัญของการมีสตินั้นจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดของชีวิต

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนัก ศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ พระพุทธรูปไม้ เชี่ยนหมาก โบราณ วัตถุเครื่องใช้ในอดีตของชาวอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)