สำนักวัฒนธรรมจัดเวทีสร้างสรรค์แนวทางพัฒนาหมอลำในขอนแก่น

0
458

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมแนวทางการพัฒนาศักยภาพศิลปินหมอลำจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร นายกสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และศิลปินหมอลำทั่วจังหวัดขอนแก่นให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ศิลปินหมอลำมีจิตสำนึกและวินัยแนวทางหลักปฏิบัติจรรยาบรรณต่ออาชีพศิลปินหมอลำ รับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคการแสดงหมอลำและหาทางออกที่เหมาะสมและสร้างความร่วมมือที่ดีในการทำงานร่วมกัน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการทำงานร่วมกันของศิลปินหมอลำจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสร้างเครือหมอลำจังหวัดขอนแก่น และให้ศิลปินหมอลำจังหวัดขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะการแสดงในงานเทศกาลต่างๆร่วมกับส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น

โดยการประชุมแนวทางการพัฒนาศักยภาพศิลปินหมอลำจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐ มีการบรรยายพิเศษโดยนางฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ ในหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหมอลำจากอดีตสู่ปัจจุบัน นางฉวีวรรณ กล่าวว่า ศิลปินหมอลำมีวินัยมีแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณต่ออาชีพศิลปินหมอลำ พร้อมเปิดรับงความคิดเห็นละคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลเมื่อพบกับปัญหา และหาทางออกที่เหมาะสมและสร้างความร่วมมือที่ดีในการทำงานร่วมกัน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการทำงานร่วมกันของศิลปินหมอลำจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนศิลปินหมอลำจังหวัดขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะการแสดงในงานเทศกาลต่างๆ ยิ่งขึ้นร่วมกับส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิในศาตร์เกี่ยวกับหมอลำ รวมทั้งศิลปินหมอลำร่วมให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำในการสร้างแนวทางและพัฒนาวงการหมอลำในจังหวัดขอนแก่นร่วมกัน