5. ลานวัฒนธรรม (ลานหน้าหอศิลป์)

0
1182

 ลานวัฒนธรรม (ลานหน้าหอศิลป์) พื้นที่สนามหญ้าขนาดใหญ่ มีรูปแบบที่สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนทั่วไป รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย

ประเภทของผู้ขอใช้บริการสถานที่

ประเภทที่ 1 ส่วนราชการหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ขอใช้ในราชการ

ประเภทที่ 2 ส่วนราชการหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการสนับสนุนพิเศษหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถานที่อาคารคุ้มสีฐานหรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทที่ 3 ส่วนราชการทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถานที่อาคารคุ้มสีฐานหรือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทที่ 4 หน่วยงานภาคธุรกิจหรือเอกชนนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสถานที่อาคารคุ้มสีฐานหรือมหาิวทลัยขอนแก่น

อัตราค่าธรรมเนียม

ลานวัฒนธรรม