1. หอศิลปวัฒนธรรม

0
1674

หอศิลปวัฒนธรรม อาคารทรงเล้าข้าวของชาวอีสาน พื้นที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ อาทิ การกิจกรรมอบรม เสวนา สามารถปรับเปลี่ยนและประยุกต์ในการจัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 1 และ ชั้น 3 ห้องอีสานนิทัศน์

ห้องนิทรรศการหมุนเวียน (ชั้น 1)

ห้องนิทรรศการหมุนเวียน (ชั้น 3)

ห้องอีสานนิทัศน์

ประเภทของผู้ขอใช้บริการสถานที่

ประเภทที่ 1 ส่วนราชการหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ขอใช้ในราชการ

ประเภทที่ 2 ส่วนราชการหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการสนับสนุนพิเศษหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถานที่อาคารคุ้มสีฐานหรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทที่ 3 ส่วนราชการทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถานที่อาคารคุ้มสีฐานหรือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทที่ 4 หน่วยงานภาคธุรกิจหรือเอกชนนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสถานที่อาคารคุ้มสีฐานหรือมหาิวทลัยขอนแก่น

อัตราค่าธรรมเนียม

หอศิลป์ ชั้น 1

หอศิลป์ ชั้น 3

อีสานนิทัศน์