ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2560

untitled-1-01_1

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2560

การส่งผลงาน
– ศิลปิน 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ ประเภทละไม่เกิน 2 ชิ้น
– ขนาดผลงานศิลปกรรมทุกประเภทต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร รวมกรอบและฐาน (ขนาดของผลงานจะยึดขนาดจริงที่วัด ณ จุดรับผลงานเป็นหลัก)

ผลงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
– จิตรกรรม (Painting) ศิลปกรรมที่ใช้กระบวนการทาง จิตรกรรมเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึง จิตรกรรมสื่อประสม จิตรกรรมจัดวาง
– ประติมากรรม (Sculpture) ศิลปกรรมที่ใช้กระบวนการทาง ประติมากรรมเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึง ประติมากรรมสื่อประสม ประติมากรรมจัดวาง
– ภาพพิมพ์ (Printmaking) ศิลปกรรมที่ใช้กระบวนการทางภาพพิมพ์เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึง ภาพพิมพ์สื่อประสม ภาพพิมพ์จัดวาง
– สื่อประสม (Mixed Media) ศิลปกรรมที่ใช้กระบวนการและสื่อ ผสมผสาน ข้ามประเภท ข้ามสาขา และไม่จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 3 ประเภทข้างต้น

กำหนดเวลา
สามารถส่งผลงานศิลปกรรมได้ใน วันจันทร์ที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา10.00 น. – 16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

>>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร <<<