เจริญภาวนาพัฒนาจิตในบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๔

0
581

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารพุทธศิลป์ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ผศ.กตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในบรรยากาศแห่งความสงบและการปฏิบัติธรรม

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๒๔ ได้รับความเมตตาจาก “พระครูภาวนาโพธิคุณ” วัดโพธิ์โนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงธรรมเทศนา

พระครูภาวนาโพธิคุณ เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ การแสดงธรรมเทศนาหากดูตามหัวข้อคือ บำเพ็ญบุญบารมีตามวิถีชาวพุทธ โดยในหัวข้อนี้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงธรรม ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงประโยชน์ของการฟัง ย่อมส่งผลต่อผู้ฟังเอง ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ การฟังที่ดีย่อมได้ปัญญา ซึ่งทำให้เกิดบูญกุศลและอานิสงค์ โดยเฉพาะอานิสงค์ที่เกิดจากการฟัง ๕ ประการ ดังนี้ ๑) เรียนรู้สิ่งใหม่ เปิดโอกาสให้เกิดการรู้ในสิ่งใหม่ ๒) วิจัยเรื่องเก่า เกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นๆอย่างรอบด้าน ๓) บรรเทาข้อกังขา ความลังเลสงสัยจะลดลง เมื่อเกิดความสงสัยจะทำให้เกิดอุปสรรคในใจ ในทางพุทธศาสนาอุปสรรคเปรียบเสมือนเครื่องมือทดสอบปัญญาและความสามารถ ใช้สติและปัญญาในการสร้างแนวทางใหลุดพ้นจากปัญหา ๔) พัฒนาความคิด เกิดจากฐานคิดที่ดีโดยยึดตามหลักโยนิโสมนสิการ คิดให้เกิดความรู้ เกิดประโยชน์ คิดในทางบวก และ ๕) จิตผ่องใสใจเยือกเย็น เกิดจากการฟังธรรม เป็นการสร้างจิตให้ผ่องใส มีสามธิตั้งมั่น เกิดก่ารสร้างสรรค์ มีความคิดที่ดี เกิดสติปัญญา รู้และเข้าใจธรรมต่างๆ อย่างลึกซึ้ง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมข้อนี้ว่าแม้ที่ไปอยู่ในสถานที่ขับขัน อืดอัด ไม่สบาย หากมีจิตใจผ่องใสย่อมสร้างความเยือกเย็นให้ เปียบได้กับการอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร ห่างจากความเครียด

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนัก ศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ พระพุทธรูปไม้ เชี่ยนหมาก โบราณ วัตถุเครื่องใช้ในอดีตของชาวอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓

***หมายเหตุ : กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***