มนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ พร้อมผลรายการอื่นๆ

0
4632

ผลการประกวดต่างๆ ในงานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐

การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา
ชนะเลิศ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ ๑ – คณะศึกษาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ ๒ -คณะเกษตรศาสตร์
ชมเชย – คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, คณะนิติศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

การประกวดนางสังขาน
ชนะเลิศ – นางสาวนภัสสร ยี่สุ่น (คณะศึกษาศาสตร์)
รองชนะเลิศอันดับ ๑ – นางสาวรับขวัญ มาตย์ภูธร (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รองชนะเลศอันดับ ๒ – นางสาววรัญญา เจริญเหล่า (บัณฑิตวิทยาลัย)

ผลการประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย)
ชนะเลิศ – ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ – คณะนิติศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ ๒ – สำนักงานการกีฬา
ชมเชย – คณะทันตแพทยศาสตร์, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลันการปกครองท้องถิ่น

ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับเงินรางวัลได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ หรือ คุณวิทยา โทร. ๐ ๘๕๖๖ ๐๐๓๒ ๒