มข. ประกาศผลพิจารณาศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ๖๐

0
1661

LED TV - 1280x720 px

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลการพิจารณาศิลปินและนักเคลื่อนวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๗ รายชื่อ จากการเสนอชื่อศิลปินอีสานและผู้ที่มีผลงานด้านวัฒนธรรมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วไทย เตรียมพร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันอาทิตย์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยโล่เชิดชูเกียรติมอบแด่ศิลปินผู้เป็นตำนานของชาวอีสาน ปราชญ์ชาวบ้าน และองค์กรที่อุทิศเพื่อมวลชน ซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจให้ศิลปิน และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้ศิลปิน-คนรุ่นหลังต่อไป พร้อมก้าวสู่ปีที่ ๑๑ ในการเฟ้นหาศิลปินต้นแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน และยกย่องผู้ที่ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์

นอกจากนี้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและต่อยอดด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การเสวนาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโล่เชิดชูเกียรตินี้ที่มีการเฟ้นหาศิลปินต้นแบบของชาวอีสานตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี รวมทั้งนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา และผลงานของศิลปินและผู้ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม

สำหรับการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๗ รายชื่อ โดยแบ่งเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน จำนวน ๙ รายชื่อ และผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน ๗ รายชื่อ และ ๑ กลุ่ม ดังนี้

ประกาศรายชื่อศิลปินมรดกอีสาน จำนวน ๙ ท่าน ดังนี้
สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่
๑. รองศาสตราจารย์สำเร็จ คำโมง (ประพันธ์เพลง)
๒. นายเสถียร ยอดดี (วรรณกรรม)

สาขาศิลปะการแสดง จำนวนมีผู้ได้รับรางวัล ๗ ท่าน ได้แก่
๑. นายละมุด ทรัพย์ผาด (ดนตรีพื้นบ้าน แคน)
๒. นายโสโชค สู้โนนตาด (ดนตรีพื้นบ้าน พิณ)
๓. นายสุขสันติ์ สุวรรณเจริญ (ลายกลองภาคอีสาน)
๔. นางธนพร อินทร์ธิราช “ยุภาพร สายลมเย็น” (หมอลำกลอน)
๕. นางจินตนา เย็นสวัสดิ์ “จินตนา ปากไฟ” (หมอลำกลอน)
๖. นายบุญมี ไชยขันธุ์ “บุญมีน้อย เสียงทอง” (หมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์)
๗. นายสายทอง ไกลถิ่น “เหลือง บริสุทธิ์ (นักร้องลูกทุ่ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน ๗ ท่าน ๑ กลุ่ม ดังนี้
สาขาเกษตรกรรม จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่
๑. นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี

สาขาหัตถกรรม จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่
๑. นายคมกฤช ฤทธิ์ขจร (ผ้าไหมและผ้าฝ้าย)

สาขาสาขาการแพทย์หรือเภสัชกรรมแผนไทย จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่
๑. หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม

สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ กลุ่ม ได้แก่
๑. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านหัวบึง จ.ขอนแก่น

สาขาศิลปกรรม จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่
๑. นางพัชรี พาพินิช “พัชรี แก้วเสด็จ” (ลำกลอน)
๒. นายร่มใจ สาวิกันย์ “นิด ลายสือ” (ดนตรีร่วมสมัย)
๓. นางสังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (นักพากย์)

สาขาสื่อสารวัฒนธรรม จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่
๑. นายพิชัย พรหมผุย

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถือนำวโรกาสมหามงคลนี้เชิดชูเกียรติศิลปินแห่งพื้นถิ่นอีสานผู้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานในแขนงต่างๆ ทั้ง ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง รวมถึงผู้ที่ใช้ทั้งชีวิตในการขับเคลื่อนสังคมด้านฐานของวัฒนธรรมในการมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันสำหรับวันอาทิตย์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ และเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๒ ของการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่นำศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้หยิบยกให้งานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็น ๑ ใน ๔ เสาหลักยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนและสร้างคุณค่า เล็งเห็นความสำคัญกับบุคคลที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สร้างผลงานศิลปะร่วมถึงใช้งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม โดยเฉพาะศิลปินชาวอีสานและผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม

อ.เกรียงไกร

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เพิ่มเติมว่า กิจกรรมในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มด้วยการเสวนาของศิลปินผู้เป็นต้นแบบในแขนงต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ พิธีกล่าวคำอาเศียรวาทและมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ โดยประธานในพิธี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมมีการจัดแสดงนิทรรศการ “เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์” ซึ่งได้รวบรวมประวัติและผลงานของศิลปินและผู้ขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ต่อไป

นอกจากนี้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและต่อยอดด้านศิลปวัฒนธรรม และการแสดงโดยหมอลำฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๓๖ หมอลำ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๔๘ หมอลำอังคนางค์ คุณไชย ศิลปินมรดกอีสาน ปี ๒๕๕๕ พร้อมด้วยศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ร่วมแสดง นิทรรศการ “เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์” เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา และผลงานของศิลปินและผู้ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป