ร่วมประชันวงโปงลางใน ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ๒๕๕๙ มหกรรมลำพื้น พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร

0
2849

fon59-1-mini

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญวงโปงลางพื้นเมืองอีสานระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ร่วมการประกวด “ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่ http://www.kku.ac.th และ http://cac.kku.ac.th

คลิกดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การประกวด —> คลิกที่นี่
ใบสมัคร —> คลิกที่นี่

โดยส่ง DVD บันทึกการแสดงสดของวงโปงลาง ทางคณะกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกเข้ารอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรับทราบ ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ และสามารถรับทราบผลการประกวดได้ที่เว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://cac.kku.ac.th)

สำหรับ การประกวดจะเป็นรอบคัดเลือกจากบันทึกการแสดงสดของวงโปงลาง โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ดนตรีพื้นบ้าน และการฟ้อนรำ ให้ เหลือ ๗ วง เพื่อเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๙ (Sithan KKU Festival 2016) ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลป วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป

fon59 - 4-mini

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด มีดังนี้

– ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
– รองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทุนสนับสนุน ๖๐,๐๐๐ บาท
– รองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทุนสนับสนุน ๔๐,๐๐๐ บาท
– ชมเชย ๔ รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท
– รางวัลการแสดงมหกรรมลำพื้นยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท
– รางวัลหมอลำยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท
– รางวัลนางไหและกั๊บแก้บยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท
– รางวัลเครื่องดนตรียอดเยี่ยม ประกอบด้วย
– ผู้บรรเลงพิณยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
– ผู้บรรเลงแคนยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
– ผู้บรรเลงโหวดยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
– ผู้บรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า การประกวดฟ้อนลำแคน เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีด้านศิลป วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะด้านการแสดงพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาว อีสาน พร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม อีกทั้งส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาติได้รู้จักมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ ทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางเอาไว้ คือ ทำให้เป็นสถาบันที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ พัฒนาถ่ายทอด และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีต่อ ไป โดยในปีนี้ได้มีการกำหนดรูปแบบการประกวดในหัวข้อมหกรรมลำพื้น ซึ่งเราจะได้เห็นความหลากหลายในการประยุกต์การแสดงดั้งเดิมเข้ากับการแสดงในรูปแบบใหม่ๆ โดยผสม
ผสานกับอัตลักษณ์การเล่น การร้อง การลำ ของแต่ละท้องถิ่น

รายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ / โทรสาร.๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ หรือ ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ (นายวรศักดิ์ วรยศ โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๔๖ ๕๑๓๓, นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๖๙ ๘๐๕๔ นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๔๙๖๐ ๐๒๖๑ และนางสาวคณิตตา คลังทอง ๐๘ ๑๗๒๙ ๐๘๑๖)