ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศล “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เดือนมิถุนายน ๕๙

CAC website ตักบาตรนุ่งซิ่น ครั้งที่ 6

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เดือนมิถุนายนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ (แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก) ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ พร้อมรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม สร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งมีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอีกด้วย

กำหนดการ
๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่บริเวณพิธี พระสงฆ์ ๙ รูปรับบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. พร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ทุกวันพระแรกของเดือน มีกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้

กำหนดการกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ”
ครั้งที่ ๗ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

(กำหนดการและปฏิทินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑