สัมภาษณ์พิเศษ – รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

สัมภาษณ์พิเศษ “การขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมช­นสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพ­ันธ์

ผู้สัมภาษณ์ นางสาวคณิตตา คลังทอง
ถ่ายภาพ/ตัดต่อ นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 40002

เว็บไซต์ cac.kku.ac.th