ศูนย์บันดาลไทยร่วมหารือฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับศูนย์บันดาลไทยนำโดยนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการกองกลาง กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม คณะกรรมการและบุคลากรจากสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อปรึกษา แนะนำ และหาแนวทางความร่วมมือและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบูรณาการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บันดาลไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จัดแสดงนิทรรศการ สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาระสำคัญในการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินงานของศูนย์บันดาลไทยจะขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมในประเด็นหลักโดยเฉพาะงานสร้างสรรค์และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่สามารถบูรณาการรูปแบบดั้งเดิมสู่แนวคิดที่ต่อยอดและพัฒนาให้เกิดความร่วมสมัยได้ อาทิ หมอลำพื้นบ้าน ฮูปแต้ม ทุงโบราณอีสาน (ตุง) และโคมไฟอีสาน พร้อมนิทรรศการที่เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมอีสานเพื่อต่อยอดสู่ลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งได้พื้นฐานจากศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชาวอีสาน อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Space) พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา คณาจารย์ ผู้สนใจ และศิลปินอิสระร่วมเผยแพร่ผลงาน ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พร้อมเป็นพื้นที่ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งพื้นที่ที่ใช้จัดตั้งศูนย์บันดาลไทยในเบื้องต้นได้ให้ความสนใจไปที่คุ้มสีฐาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับศูนย์บันดาลไทย (The Center of Thai Inspiration) เป็นหน่วยงานและศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการนำมิติและทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งสารัตถะที่รวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมและที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละเส้นทางมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งแบบดั้งเดิม ร่วมสมัย และสมัยใหม่ตามเส้นทางอารยธรรม “๙ เสน่ห์ ๘ วิถี” ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์บันดาลไทยทั้งสิ้น ๓ แห่งใน ๓ ภูมิภาค ได้แก่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร หอศิลป์ร่วมสมัยเถ้า ฮง ไถ่ ดีคุ้น จ.ราชบุรี และศูนย์บันดาลไทยไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายการดำเนินงานในทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแผนการจัดตั้งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น