ชูงานวิชาการและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายขับเคลื่อนในงานด้านศิลปวัฒนธรรม

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมมอบโยบายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ กล่าวว่า แนวนโยบายในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเบื้องต้นยังคงยึดแนวทางที่ผู้บริหารชุมเดิมได้ดำเนินการไว้ซึ่งมี ความชัดเจน ทั้งนี้จะได้มีการเพิ่มเติมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยนโยบายจะเป็นการต่อยอดและเน้นการนำศิลปวัฒนธรรมเป็นแกนนำและตัวเชื่อม ประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อีกทั้งตระหนักถึงชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมบูรณาการศิลปะและชุมชนสัมพันธ์เข้าด้วยกัน นอกจากนี้มีการผลักดันประสานความร่วมมือ กับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เพิ่มเติมว่า ในระยะนี้จะมีการเน้นการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานวิชาการที่้เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอีสาน รวบรวมเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ ฐานองค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม และให้มีวารสารศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายนักวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเวทีที่ให้นักวิชาการ นักวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ได้เผยแพร่ในผลงานวารสารอีกทั้งตั้งเป้าหมายให้วารสารศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรจุเข้าไปอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อีกทั้งนำเอา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมร่วมแลกเปลี่ยนกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน