พุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศล “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เดือนพฤษภาคม ๕๙

0
518

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนสร้างบุญกุศลในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ทุกวันพระแรกของเดือน เดือนพฤษภาคม เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก) ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูปและรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง

กิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ พร้อมรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม สร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งมีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอีกด้วย

สำหรับกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เดือนมิถุนายน จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ (แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก) โดยมีพระสงฆ์ ๙ รูปร่วมบิณฑบาตรอาหารแห้ง

ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ (แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก)
ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก)
ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก)
ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก)

(กำหนดการและปฏิทินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑