ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ส่งมอบงานแก่ผู้บริหารชุดใหม่

0
829

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางและการพัฒนาโครงสร้างการปฏิบัติงานของฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ผศงทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ จากสำนักวัฒนธรรม และกองสื่อสารองค์กร ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ โอกาสและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ส่งมอบภาระงานด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์แก่ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ในวาระต่อไป