ขอเชิญศิลปินร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62

10914970_945318082211491_6998193789001956676_o

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2559

ประเภทศิลปกรรม มี 4 ประเภท คือ
1. ประเภทจิตรกรรม (Painting) ได้แก่ ภาพเขียนสีน้ำ สีฝุ่น สีน้ำมัน รวมถึงจิตรกรรมแนวจัดวาง (Painting installation)
2. ประเภทประติมากรรม (Sculpture) ได้แก่ รูปปั้น สลัก รวมถึงประติมากรรมแนวจัดวาง (Sculpture installation)
3. ประเภทภาพพิมพ์ (Printmaking) ได้แก่ ภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์หิน แม่พิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์ประเภทโมโนพริ้นท์ และภาพพิมพ์จากกระบวนการพิมพ์คอมพิวเตอร์ รวมถึง ภาพพิมพ์แนวจัดวาง (Printmaking installation)
4. ประเภทสื่อประสม (Mixed Media) ได้แก่ ผลงานศิลปกรรมที่ใช้กรรมวิธีและวัสดุต่างชนิดกัน 2 ประเภทขึ้นไป รวมถึงงานสื่อประสมประเภทจัดวาง (Mixed media installation)

ขนาดของผลงานศิลปกรรม
ผลงานศิลปกรรมทุกประเภทต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร รวมกรอบ และฐาน

รางวัล
คณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินจะตัดสินให้รางวัลแต่ละประเภท โดยกำหนดรางวัลดังนี้
รางวัลของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล
– ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เงินรางวัล 150,000.- บาท
– ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน เงินรางวัล 100,000.- บาท
– ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง เงินรางวัล 80,000.- บาท
คณะกรรมการอาจตัดสินให้รางวัลในแต่ละประเภทให้ได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเกินกว่าหนึ่งรางวัลหรืองดรางวัลใดก็ได้ หากคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีผลงานใดสมควรที่จะได้รับรางวัลนอกจากนี้คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าแต่ไม่ได้รับรางวัลเข้าแสดงอีกจำนวนหนึ่ง และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมแสดงฯ ในครั้งนี้

กำหนดเวลา
วันจันทร์ที่ 16 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะจากสาขาต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ดังนี้
1. ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน กรรมการ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก กรรมการ
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการ
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเข็มรัตน์ กองสุข กรรมการ
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง กรรมการ
6. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน กรรมการ
7. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ กรรมการ
9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือผู้แทน กรรมการ
10. ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขานุการ

www.art-centre.su.ac.th
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
31 Na Pra Larn Road, Phra Nakorn Districk, Bangkok, Thailand
จ-ศ: 9.00-16.00 น. T: 0 2221 3841 (สำนักงานวังท่าพระ)
Mon-Fri: 9 am-4 pm T: 0 95174 9159 (หอศิลป์สนามจันทร์ )