ขอเชิญศิลปินรุ่นใหม่ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33

12747507_945772058832760_3160950322160964156_o

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559

ประเภทของผลงานศิลปกรรม
ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีความคิดและเทคนิคอิสระ ได้แก่ผลงานประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม หรือทัศนศิลป์อื่นๆ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าแสดง
ศิลปินสัญชาติไทยและศิลปินต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ( เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึงปี พ.ศ. 2543 ) ในปีที่จัดการแสดง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ต้องไม่เคยได้รับรางวัลและร่วมแสดงจากการประกวดอื่นใดมาก่อน ยกเว้นศิลปนิพนธ์

ขนาดของผลงานศิลปกรรม
ผลงานศิลปกรรมทุกประเภทมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร รวมกรอบและฐาน

กำหนดเวลา
วันจันทร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

รางวัล
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรมแต่จะถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสินโดยกำหนดรางวัล ดังนี้
– รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” 1 รางวัล
(Silpa Bhirasri Gold Medal Award) และเงินรางวัล 70,000 บาท
– รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” 9 รางวัล
(Silpa Bhirasri Silver Medal Award) และเงินรางวัล 50,000 บาท
– รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ (Special Awards) เงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
(จำนวนรางวัลขึ้นอยู่กับผู้ให้การสนับสนุน)
– เกียรติบัตรสำหรับศิลปินรุ่นเยาว์ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะเพิ่มหรืองดรางวัลใดรางวัลหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะจากสาขาต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน คือ

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร กรรมการ
2. ศาสตราจารย์พงษ์เดช ไชยคุตร กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ กรรมการ
5. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร กรรมการ
6. อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน กรรมการ
10. อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน กรรมการ
11. ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการและเลขานุการ

www.art-centre.su.ac.th FB : ArtCentre.SilpakornUniversity
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
31 Na Pra Larn Road, Phra Nakorn Districk, Bangkok, Thailand
จ-ศ: 9.00-16.00 น. T: 0 2221 3841 (สำนักงานวังท่าพระ)
Mon-Fri: 9 am-4 pm T: 0 95174 9159 (หอศิลป์สนามจันทร์)