“สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน” สืบสานฮีตคองบุญเดือน ๓ แบบดั้งเดิม

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม ร่วมกับ เทศบาลตำบลสาวะถี ชาวชุมชนสาวะถี เเละเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม เชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสาน ตามรอยฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ในงาน “ฮีตบุญเดือน ๓ : สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ร่วมสืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของชาวอีสาน เปิดโอกาสให้นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลไกภายใต้ทุนทางวัฒนธรรมใน ชุมชน ร่วมส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นทุนทางศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีในอดีตที่ถูกหลงลืม ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยการฟื้นฟู เสริม
คุณค่า ค้นหาความหมาย สู่การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ตุ้มโฮมจี่ข้าวจี่, ตักบาตรข้าวจี่, การแสดงดนตรีพื้นบ้าน และการแสดงร่วม สมัยบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของบุญข้าวจี่จากเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม, ฐานการเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มข. โทร/โทรสาร ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑