เชิญชม “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ #61” และ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ #32

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั่วประเทศ เชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 61” ระหว่างวันที่ 5 – 30 มีนาคม 2559 (พิธีเปิด 11 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น.) และนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32” ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2559 (พิธีเปิด 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น.) ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินผู้มีชื่อเสียง นักวิชาการด้านศิลปะ และศิลปินอิสระ

ผลงานในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติและการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ที่มาจัดแสดงได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ เกิดความเข้าใจ เป็นโอกาสที่ดีในการชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน ซึ่งผลงานที่นำมาแสดง ประกอบด้วย จิตรกรรม (Painting) , ประติมากรรม ( Sculpture) , ภาพพิมพ์ (Print making) และประเภทสื่อประสม (Mixed Media) ซึ่งศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นไปของสังคมที่มีประโยชน์ และคุณค่าแก่ผู้คนให้ได้รับความงามของสุนทรียศาสตร์ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแห่งชาติ นับเป็นความสำคัญของการแสดงผลงานระดับประเทศมีความเป็นมายาวนานในด้านของผลงานที่มีคุณค่าและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งยกระดับจิตใจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ในการพัฒนา และยกระดับทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่ระดับชาติ และนานาชาติในอนาคต

“การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60” และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32” จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้เข้าชม 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 4333 2760 ภายใน 42301