30 C
Khonkaen
Tuesday, December 10, 2019
Home บทความ

บทความ

บทความ – มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตหาบเร่แผงลอยในงานบุญธาตุหลวง

บทความ - มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตหาบเร่แผงลอยในงานบุญธาตุหลวงโดย ทิพย์ธิดา ชุมชิตสาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ – หอแจกคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของชาวอีสาน

บทความ - หอแจกคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของชาวอีสานโดย ทิพย์ธิดา ชุมชิตสาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ – เวียดนาม ลวดลายการผสมผสานความงาม

บทความ - เวียดนาม ลวดลายการผสมผสานความงามโดย จุรีรัตน์ โยธะคงสาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ – บุญพระธาตุหลวงกับความศรัทธา

บทความ - บุญพระธาตุหลวงกับความศรัทธาสาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ – บุญธาตุหลวง : ความสัมพันธ์ประเพณีนมัสการพระธาตุหลวงกับการตักบาตรด้วยข้าวเหนียว

บทความ - บุญธาตุหลวง : ความสัมพันธ์ประเพณีนมัสการพระธาตุหลวงกับการตักบาตรด้วยข้าวเหนียวสาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซ้อนทับ “ศิลปะจากสิ่งที่ถูกมองข้าม”

งานศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเกิดจากการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์และจินตนาการ นับเป็นการสื่อสารอีกอย่างหนึ่งโดยใช้สื่อในการถ่ายทอดผลงานเพื่อส่งไปยังผู้รับสาร...บทความโดย ญาสุมินทร์ บัวสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บทความ : สถานบันเทิงกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน

บทความ : สถานบันเทิงกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน โดย ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ : แอนิเมชันลาว : ความเป็นมาและแนวโน้มของการพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม

บทความ : แอนิเมชันลาว : ความเป็นมาและแนวโน้มของการพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม โดย ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ : ประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนาคารในภาคอีสาน

บทความ - ประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนาคารในภาคอีสาน โดย นายศรีพัฒน์ เทศารินทร์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ : ตัวอักษร ที่ปรากฏในสิมอีสาน ขนบการใช้งานผ่านฮูปแต้ม

บทความ - ตัวอักษร ที่ปรากฏในสิมอีสาน ขนบการใช้งานผ่านฮูปแต้มโดย เฉลิมพล แสงแก้วนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น