ขอเชิญร่วมสร้างกุศลรับเทศกาลเข้าพรรษา “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี ๖๐”

0
330

A4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มข. สโมสรข้าราชการและพนักงาน มข. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศลต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาทำบุญถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ทั่วขอนแก่น ในกิจกรรม “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐” วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เส้นทางสายบุญภายในจังหวัดขอนแก่น

สำรองที่นั่งได้ที่โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ (คุณตุลยา), ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ (คุณวรศักดิ์, คุณพิธัญญา) ด่วนรับจำนวนจำกัด ๑๐๐ ท่านๆ ละ ๒๐๐ บาท (พร้อมชำระเงิน ณ วันที่สำรองที่นั่ง) ณ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้สำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสายบุญด้วยการนำรถส่วนตัวร่วมเดินทางในการเดินทางครั้งนี้

cac_web_2

เส้นทางทั้ง ๙ วัด ประกอบด้วย

วันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑. วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า)
๒. วัดทุ่งเศรษฐี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๓. วัดป่ามหาวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔. วัดเกาะทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๕. วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
๖. วัดป่าเขาดินวนาราม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
๗. วัดเขื่อนอุบลรัตน์ (วัดถ้ำผาเจาะ) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

วันอาทิตย์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๘. วัดพระบาทภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (ถวายภัตตาหารเช้า)
๙. วัดไชยศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

—————————————————–

ดาวน์โหลดคู่มือประกอบการเดินทาง

—————————————————-

กำหนดการ
โครงการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัด/สำนักสงฆ์ต่างๆ รวม ๙ วัด จังหวัดขอนแก่น
***************************

วันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีระกา)
เวลา ๐๕.๓๐ น. ผู้ร่วมสัญจร พร้อมกันหน้าอาคารศูนย์อาหารและบริการ
เวลา ๐๖.๐๐ น. ออกเดินทางไป (๑) วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าแสงอรุณ
(พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาส)
เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางไป (๒) วัดทุ่งเศรษฐี ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งเศรษฐี (พระครูวินัยธรนิยม สมาจาโร เจ้าอาวาส)
เวลา ๐๙.๓๐ น. ออกเดินทางไป (๓) วัดป่ามหาวนาราม ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เวลา ๑๐.๓๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่ามหาวนาราม (พระครูวินัยธรนิยม สมาจาโร เจ้าอาวาส)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางไป (๔) วัดเกาะทอง บ้านหนองเต่า ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เวลา ๑๑.๓๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดเกาะทอง (พระมหาบุญตา ชาตปุญโญ เจ้าอาวาส)
เวลา ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางไป (๕) วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เวลา ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)
เวลา ๑๓.๓๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)
(พระครูสุตธรรมภาณีอาจารย์ เจ้าวอาวาส)
เวลา ๑๔.๓๐ น. ออกเดินทางไป (๖) วัดป่าเขาดินวนาราม ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น
เวลา ๑๕.๐๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าเขาดินวนาราม (พระครูวิมลธรรมสิริ เจ้าอาวาส)
เวลา ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางไป (๗) วัดเขื่อนอุบลรัตน์ (วัดถ้ำผาเจาะ) อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ซื้ออาหารเย็น/รับประทานอาหาร /สิ่งของจำเป็น และอาหารที่จะนำไป
ใส่บาตรเช้าวันรุ่งขึ้น (ณ ตลาดสดเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์)
เวลา ๑๗.๑๐ น. เดินทางถึงวัดเขื่อนอุบลรัตน์
เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๗.๔๕ น.กิจกรรมธรรมชาติศึกษา โดยพระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี เจ้าอาวาส นำเที่ยวชม
และกราบไหว้สถานที่สำคัญภายในวัด สะพานหินธรรมชาติ ๑๔๐ ล้านปี
พระพุทธรูปปางไสยาสน์
เวลา ๒๐.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดย เจ้าคณะอำเภอวัดเขื่อนอุบลรัตน์
และพักผ่อนตามอัธยาศัย
*** ผู้ร่วมสัญจร ที่ไม่ร่วมปฏิบัติธรรม พักแรม – อาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ***

วันอาทิตย์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ : (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปีระกา)
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี
เวลา ๐๘.๐๐ น. อาหารเช้า ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์
เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไป (๘) วัดพระบาทภูพานคำ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
เวลา ๐๙.๓๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระบาทภูพานคำ (พระครูจิตตโสภณ เจ้าอาวาส)
เวลา ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทางไป (๙) วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เวลา ๑๑.๓๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดไชยศรี (พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาส)
เวลา ๑๒.๐๐ น. อาหารเที่ยง ณ วัดไชยศรี
เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ

(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
ท่านที่ไม่สามารถไปร่วมสัญจรฯ บริจาคสมทบ ปัจจัยไทยธรรม ตามกำลังศรัทธา

สำหรับ โครงการ “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๖๐” จัดเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พร้อมกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย และญาติธรรม ได้ร่วมกันทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา และส่งเสริมการถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามในแต่ละพื้นที่ตลอดเส้นทาง ๙ วัด ภายในจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ : สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผ้าห่ม ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ และชุดขาว (สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมในช่วงเย็น) พักค้างคืนรวมที่วัด เป็นห้องโถง มีหมอนและเสื่อให้